Số lượng cần tuyển: 86 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/12/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức (tầng III), Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
Địa chỉ: Số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
[Image: 26280001.jpg]
[Image: 26280002.jpg]
[Image: 26280003.jpg]
[Image: 26280004.jpg]
[Image: 26280005.jpg]
[Image: 26280006.jpg]
[Image: 26280007.jpg]
[Image: 26280009.jpg]
[Image: 26280010.jpg]
[Image: 26280011.jpg]
[Image: 26280012.jpg]
[Image: 26280013.jpg]
[Image: 26280014.jpg]
[Image: 26280015.jpg]
[Image: 26280016.jpg]
[Image: 26280017.jpg]
[Image: 26280018.jpg]
[Image: 26280019.jpg]
[Image: 26280020.jpg]
Nguồn: https://backan.gov.vn/DocumentLibrary/66...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com