Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và Kế hoạch số 4970/KH-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y trực thuộc Sở Y tế;

Nay Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông báo việc tổ chức thi tuyển như sau (kèm theo Thông báo số 119/TB-UBND ngày 19/11/2018).

[Image: tdvn_0012000001.jpg]
[Image: tdvn_0012000002.jpg]
[Image: tdvn_0012000003.jpg]
[Image: tdvn_0012000004.jpg]
THÔNG BÁO THI TUYỂN CHỨC DANH
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com